Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «Εμψυχωτών Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Outdoor animators)»

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (L2): ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ / ΣΥΝΟΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • 10 Οκτωβρίου 2022  Ποδηλασία Πρακτική Εξέταση, ώρες: 10:00-13:00
 • 11 Οκτωβρίου 2022  Πεζοπορία Πρακτική Εξέταση, ώρες: 10:00-13:00
 • 20 Οκτωβρίου 2022  Γραπτή Εξέταση,  ώρες: 18:00-19:00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άτομο με εμπειρία, ικανότητα και διαπιστωμένα προσόντα να καθοδηγεί με ασφάλεια και ποιότητα υπαίθριες δραστηριότητες, να εμψυχώνει /συνοδεύει πελάτες σε όλο το εύρος διεξαγωγής της δραστηριότητας, έχοντας προτεραιότητα την ασφάλεια, την ικανοποίηση των πελατών και την μέριμνα για το περιβάλλον διεξαγωγής της δράσης.

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε Εμψυχωτές Τ.Υ.Δ.Α. δηλαδή στον επαγγελματία που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, που συνοδεύει-εμψυχώνει μεμονωμένα άτομα-ομάδες κατά τη διάρκεια παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 2 έτη στο κλάδο κατ’ ελάχιστο (ο υποψήφιος- αιτών επαγγελματίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητας Εμψυχωτή σύμφωνα με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρα 16 & 19 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ).
 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ελάχιστο επίπεδο EQF 4 level
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δραστηριότητα  (βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από τον ΣΕΤΕΥΔΑ) τουλάχιστον 1000 ωρών ή 125 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ.
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: απαιτείται βεβαίωση τεχνικής επάρκειας για την εν λόγω δραστηριότητα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ (από εργοδότη ή εκπαιδευτικό οργανισμό).
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
 1. Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης-εκπαίδευσης >420 ωρών σχετικό με την εξεταστέα ύλη, διάρκειας πέραν των 5 μηνών (2 εξάμηνα περίπου) (*)
 2. Γνώσεις ξένης γλώσσας επιπέδου Β1
 3. Γνώσεις πληροφορικής Windows
 4. Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών
 5. Επιβεβαιωμένη φυσική ικανότητα (ιατρική βεβαίωση)
 6. Ικανοποιητική γνώση κολύμβησης (όπου το απαιτεί η δραστηριότητα)

(*) Εφόσον ο υποψήφιος καλύπτει τις απαιτήσεις 3 ετών εμπειρίας στο κλάδο η εκπαίδευση είναι προαιρετική.

Για να λάβει μέρος κάποιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Υποψηφίου (Ε.ΚΠ.06-01_ΥΔ) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων και να την αποστείλει στη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων προς αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση (διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986), όπου και δεσμεύονται για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν συμπληρώσει στην αίτηση.

Η αξιολόγηση της επάρκειας & η γνησιότητα των εγγράφων τεκμηρίωσης εμπειρίας κλπ. διενεργείται το αργότερο πριν την παραλαβή των πιστοποιητικών με ευθύνη του εξεταζόμενου. Ο φορέας δεν διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων πλην αυτών που είναι ήδη δημοσιοποιημένα.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης & εντός 2 εργάσιμων ημερών, η DQS Hellas Ltd θα σας απαντήσει θετικά ή αρνητικά εάν δηλαδή είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά καταγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.

Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ:  210-6233493-4 (ext. 24), Φαξ:  210-6233495, Web: www.dqs.gr

Για  διευκρινίσεις, υποβολή ερωτημάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στην διάθεσή σας.

Αφήστε μια απάντηση