Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κώδικας Δεοντολογίας και ποιότητας μελών του ΣΕΤΕΥΔΑ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του ΣΕΤΕΥΔΑ εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την Γενική Συνέλευση των μελών του, στους Δελφούς Παρνασσού, τον Ιανουάριο του 2016.

  1. Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ δεσμεύονται να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με επαγγελματισμό, ασφάλεια ,ακεραιότητα, καλή πίστη και δικαιοσύνη απέναντι στον τελικό πελάτη.
  2. Κανένα μέλος του ΣΕΤΕΥΔΑ δεν θα πουλά, προσφέρει προς πώληση, προωθεί ή εξυπηρετεί την διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παραπλανούν τον τελικό πελάτη η προμηθευτή. Σε κάθε έντυπο ή και ιστοσελίδα μέλους του ΣΕΤΕΥΔΑ θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή διευθυντή, η διεύθυνση λειτουργίας του (έδρα), τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το ότι είναι μέλος του ΣΕΤΕΥΔΑ και εαν λειτουργεί ως τουριστικό γραφείο ο αριθμός αδείας του Υπ. Τουρισμού.
  3. Η υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των δραστηριοτήτων. Η κάθε επιχείρηση μέλος του ΣΕΤΕΥΔΑ πρέπει να διαθέτει και να χρησιμοποιεί το κατάλληλα εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων του και να διαθέτει επαρκή και σε καλή κατάσταση σχετικό εξοπλισμό – τηρώντας τις σχετικές προδιαγραφές συντήρησης κι αντικατάστασης του κατασκευαστή.
  4. Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ έχουν προετοιμάσει για την περιοχή δραστηριοποίησης τους ή/και για τις δραστηριότητες που υλοποιούν μια συνολική εκτίμηση πιθανών κινδύνων και απρόοπτων προβλημάτων – και έχουν οργανώσει ένα σχέδιο αντιμετώπισής τους. Ακόμη έχουν ενημερώσει και εκπαιδεύσει το  προσωπικό τους στην υλοποίηση των σχεδίων αυτών.
  5. Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ δεσμεύονται να λαμβάνουν κάθε μέτρο ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνουν και να ελαχιστοποιούνται ή και να μηδενίζονται τυχόν συνέπειες στην φύση και να μην μένουν ίχνη από την δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε.
  6. Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν, σε πρώτη ζήτηση, ότι ακόμα και εάν δεν έχουν κατορθώσει να ολοκληρώσουν ορισμένες από τις ανωτέρω απαιτήσεις, είναι σε διαδικασία εφαρμογής τους και έχουν κάνει συγκεκριμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
  7. Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ συμμορφώνονται με οποιαδήποτε απαίτηση του νόμου για σύναψη συμβολαίου ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης εφόσον αυτή απαιτείται. Αν οι υπηρεσίες που παρέχουν προϋποθέτουν την λειτουργία τουριστικού γραφείου, κατέχουν και φροντίζουν για την έγκαιρη λήψη ή / και ανανέωση της άδειας / βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων τουριστικού γραφείου. Ως ΣΕΤΕΥΔΑ, για την επίτευξη μεγαλύτερης αξιοπιστίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες συστήνουμε σε όλα τα μέλη να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης.