Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κανονισμος Λειτουργίας Επιτροπών

Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να καθορίσει τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) που δύναται να συγκροτούνται ως διαρκείς ή ειδικού σκοπού, με στόχο την διευκόλυνση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό του.

Οι Επιτροπές έχουν Διαρκή περίοδο Λειτουργίας ενώ οι Ομάδες Εργασίες συστήνονται με συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Ο κανονισμός δομείται σε επιμέρους άρθρα, αριθμημένες παραγράφους και εδάφια, συγγράφηκε από το ΔΣ (Απρίλιος 2020) και δύναται να τροποποιείται μόνο κατόπιν απόφασης του εκάστοτε ΔΣ του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Οι Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας συστήνονται με απόφαση Δ.Σ. κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Στην απόφαση συγκρότησής τους καθορίζεται το ακριβές αντικείμενο ενασχόλησής τους, τα μέλη τους (3-7) και ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου τους, εκτός των περιπτώσεων που είναι διαρκείς.
 • Η θητεία των μελών των επιτροπών εναρμονίζεται με την θητεία του εκάστοτε ΔΣ και αν χρειαστεί επαναξιολογείται κατόπιν εκλογής νέου ΔΣ.
 • Με απόφαση Δ.Σ. ορίζεται «Επικεφαλής» κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Ο ως άνω Επικεφαλής έχει ως αποστολή το συντονισμό του έργου της Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Ο ως άνω Επικεφαλής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής της οποίας έχει την ευθύνη λειτουργίας της.
 • Η απόφαση για κάθε επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των μελών.


ΑΡΘΡΟ 2ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχουν σαν σκοπό την κατάθεση προτάσεων επί οποιουδήποτε θέματος εμπίπτει στους στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου, και όντας εσωτερικά όργανα του Συνδέσμου δεν κοινοποιούν προς τρίτους τα θέματα που επεξεργάζονται.


ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Να συνδράμουν το έργο του Δ.Σ.
 • Να μελετήσουν,αναλύσουν και επεξεργασθούν ιδιαίτερα θέματα που τους ανατίθενται από το Δ.Σ.
 • Να αποτυπώσουν τα δεδομένα ή τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέλη του Συνδέσμου.
 • Να αναλάβουν την οργάνωση εκδηλώσεων για λογαριασμό του Συνδέσμου.


ΑΡΘΡΟ 4ο – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η σύγκληση των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας γίνεται από τους Επικεφαλής των ομάδων.
 • Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας μπορούν να συνεδριάζουν σε χώρους που οι Επικεφαλής επιλέγουν, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς χώρους. Επίσης, μπορούν να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) και να τηρούν αρχείο της επικοινωνίας τους.
 • Τις συνεδριάσεις έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου. Επίσης, κατά το χρόνο λειτουργίας τους, μπορεί οποιοσδήποτε μέλος να καταθέσει σε αυτές εγγράφως προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις σχετικές με το αντικείμενο ενασχόλησής τους.
 • Η λήψη αποφάσεων γίνεται βάσει της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή ή την ομάδα εργασίας.  


ΑΡΘΡΟ 5ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Ο Επικεφαλής κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Να καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και να συγκαλεί σε συνεδρίαση τα Μέλη της.
 • Να συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας και να κατευθύνει τις αντίστοιχες ενέργειες.
 • Να ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία του Συνδέσμου τουλάχιστον 24 ώρες πριν για τον τόπο και τον χρόνο κάθε συγκαλούμενης Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Να ορίζει αναπληρωτή του.
 • Να ορίζει γραμματέα της Επιτροπής εκ των Μελών.
 • Να αναθέτει επιμέρους έργο σε Μέλος της Επιτροπής ή της Ομάδας Εργασίας.
 • Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με ευθύνη του Επικεφαλής συντάσσεται και κατατίθεται στο ΔΣ του Συνδέσμου,  Πρακτικό Πεπραγμένων στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα θέματα που εξετάσθηκαν και οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε το όργανο. Στο Πρακτικό αναφέρονται υποχρεωτικά όλες οι απόψεις καθώς και τυχόν απόψεις ή προτάσεις που κατατέθηκαν γραπτά στο όργανο από μη μέλη του. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου.  Με την κατάθεσή του Πρακτικού  ολοκληρώνεται το έργο της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας.


ΑΡΘΡΟ 6ο – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ο Επικεφαλής κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας, όταν κρίνει σκόπιμο, επικοινωνεί γραπτώς απευθείας ή μέσω του Φορέα του, με τα Μέλη της Επιτροπής, καθώς και με τον Σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Επικεφαλής» της συγκεκριμένης Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Η επικοινωνία προς κάθε τρίτο γίνεται μόνο μέσω του ΔΣ του Συνδέσμου ή απευθείας μόνο μετά  από έγκριση του ΔΣ του Συνδέσμου, ανάλογα με την περίπτωση.


ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας εισάγονται στο ΔΣ του Συνδέσμου, ως ξεχωριστό θέμα Ημερήσιας Διάταξης, σε συνεδρίαση του οργάνου μετά την κατάθεσή τους, προκειμένου το ΔΣ να αποφασίσει επ’ αυτών.
 • Το ΔΣ αποφασίζει για τη δημόσια η μη ανακοίνωσή τους.


ΑΡΘΡΟ 8ο – ΔΑΠΑΝΕΣ/ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ

 • Κατ’ αρχήν, δεν προβλέπονται δαπάνες κάλυψης εξόδων μετακίνησης ή/και εργασίας για τα μέλη των ως άνω Επιτροπών και Ομάδων καθόσον συστήνονται και λειτουργούν στη βάση της εθελοντικής προσφοράς.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία του οργάνου, θα πρέπει με μέριμνα του Επικεφαλής να υπάρξει αίτημα προς τον Σύνδεσμο και να εγκριθεί από τον Ταμία με σχετικό έγγραφο, ώστε να υπάρξει σχετική κάλυψη σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.